Statut

STATUT
Yacht Clubu Morskiego „COLUMBUS”Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie zwane w dalszych postanowieniach statutu Klubem jest  Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.


§ 2

Terenem działalności Klubu jest miasto i gmina Świecie.


§ 3

Siedzibą Klubu jest miasto Świecie.


§ 4

Godłem  Klubu jest wizerunek jachtu, napis Columbus oraz litery YCM. Kolory –  biały, niebieski i czerwony.


§ 5

Klub używa  pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami: Yacht Club Morski „Columbus” Świecie n/W.

§ 6

Działalność Klubu oparta jest na pracy społecznej ogółu członków oraz zawodowej pracy administracji, natomiast działalność gospodarcza oparta jest na pracy zawodowej zatrudnionych pracowników.


§ 7

1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym  samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w tym zebraniu.

Rozdział II
Cele i sposoby działania


§ 8

Celem działalności sportowej Klubu jest rozwijanie, popularyzowanie żeglarstwa i organizowanie warunków do czynnego jego uprawiania. Celem działalności gospodarczej jest zasilanie finansowe działalności sportowej.


§ 9

Dla osiągnięcia celów Klub:
– organizuje szkolenia żeglarskie,
– organizuje imprezy żeglarskie,
– propaguje w środowisku żeglarstwo,
– zapewnia warunki do uprawiania żeglarstwa,
– organizuje działalność gospodarczą.


Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki


§ 10

Członkowie klubu dzielą się na:
– członków wspierających
– członków rzeczywistych
– uczestników.

§ 11

Członkiem wspierającym lub rzeczywistym może być każdy pełnoletni obywatel lub osoba prawna o ile:
– wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację
– uiści wpisowe ustalone przez Zarząd Klubu
– zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.


§ 12

Uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia o ile wypełni warunki wymienione w § 11 oraz otrzyma pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

§ 13


Do obowiązków członka Klubu należy:
– Branie czynnego udziału w pracach Klubu, stosowania się do postanowień statutu , regulaminów, uchwał i decyzji Klubu i jego władz.
– Regularne opłacanie składek w wysokości ustalonej przez zarząd Klubu.
– Ochrona własności Klubu, jako dobra wszystkich jego członków i walka z przejawami marnotrawstwa.
– Propagowanie żeglarstwa.
– Remont i konserwacja sprzętu żeglarskiego.

§ 14

Członek Klubu ma prawo: 
– Uczestniczyć w zebraniach Klubu oraz wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Klubu.
– Wysuwać wnioski i postulaty do władz Klubu.
– Korzystać ze sprzętu żeglarskiego zgodnie z obowiązującymi regulaminami.
– Reprezentować barwy Klubu w regatach i imprezach żeglarskich oraz nosić odznakę i strój sportowy o barwach Klubu.

§ 15


Uczestnicy posiadają wszystkie obowiązki i prawa wymienione w § 13 i  § 14 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosowania nad uchwałami i decyzjami Klubu.

§ 16

Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
– śmierci,
– wystąpienia z Klubu zgłaszanego na piśmie,
– wykluczenie orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
– skreślenie przez Zarząd z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres 6 m-cy,
– skazanie prawomocnym wyrokiem sadu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

§ 17

Członkowie Klubu za szczególny wkład w realizację obowiązków oraz aktywny udział w działalności Klubu mogą być wyróżnieni na piśmie, nagrodą rzeczową, nagrodą pieniężną, dyplomem.

Rozdział IV
Władze Klubu


§ 18


Władzami Klubu są:
–  Walne Zgromadzenie Członków
–  Zarząd Klubu
–  Komisja Rewizyjna
–  Sąd Koleżeński
Kadencja władz trwa 5 lat.

§ 19

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
– dokonywanie wybory władz klubu,
– uchwalenie perspektywicznych planów pracy i zaleceń do władz klubu,
– rozpatrywanie i ocenianie działalności klubu i jego władz oraz udzielanie absolutorium ustępującym władzom,
– uchwalanie zmian w statucie klubu,
– decydowanie o likwidacji klubu,
– podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach, które wniesione zostały przez władze klubu lub jego członków.

§ 21

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze zbiera się raz na pięć lat. Natomiast sprawozdawcze każdego roku. O terminie Walnego Zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd klubu powiadamia członków co najmniej na 20 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane :
–  na podstawie uchwały Zarządu klubu,
–  na żądanie Komisji Rewizyjnej,
–  na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków klubu.
2. Zarząd klubu zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, wniosku lub podjęcia uchwały.

§ 23

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Zarząd

§ 24

Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków. Zarząd składa się z 4 – 7 członków, w tym z komandora, 1 – 2 wicekomandorów, sekretarza i skarbnika. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu klubu należy:
– Ustalenie rocznych i okresowych planów działalności oraz preliminarzy budżetowych.
– Składanie sprawozdań z działalności Zarządu przed Walnym Zgromadzeniem.
– Zarządzanie majątkiem i funduszami klubu.
– Podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia klubu do Federacji związków sportowych bądź innych stowarzyszeń.
– Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz klubu.

Komisja Rewizyjna

§ 26

Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków.

§ 27

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
– Kontrola całokształtu działalności klubu a w szczególności gospodarki klubu.
– Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu o stanie gospodarki klubu  oraz działalności Zarządu klubu, a także stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
– Kontrola płacenia składek członkowskich oraz wpisowego.
– Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu klubu.

Sąd Koleżeński

§ 28

Sąd Koleżeński składa się z 3-ch członków.
Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego  i sekretarza.

§ 29

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy członkami klubu dotyczących nie przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz klubu, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w klubie.

§ 30

1.  Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
–  upomnienie ustne lub na piśmie,
–  zawieszenie w prawach członka klubu od 3 – 6 miesięcy,
–  wykluczenie z klubu.
2.  Od orzeczeń sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia 
Członków  w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

Rozdział V
Majątek Klubu

§ 31

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze klubu składają się:
–  wpływy z wpisowego i składek,
–  wpływy z działalności statutowej,
–  dotacje,
–  zapisy i darowizny,
–  wpływy z działalności gospodarczej,
–  wpływy z działalności reklamowej.

§ 32

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ustala Zarząd Klubu na podstawie obowiązujących przepisów.
2. Oświadczenie w sprawach majątkowych Klubu składają 2 osoby: Komandor lub V-ce Komandor i skarbnik.
3. Do ważności pism i dokumentów wymagane są podpisy Komandora lub V-ce Komandora oraz sekretarza.

§ 33

1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia  Członków, podjętej 2/3 głosów przy obecności 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Klubu i powoła Komisję Likwidacyjną.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu majątku Klubu wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrowy.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 34

1.  Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy  pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania  majątku Klubu na rzecz  członków, członków organów lub pracowników Klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności  jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz  członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu, o którym mowa w Rozdziale II.
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów, pracownicy oraz ich osób bliskich.