Przystań Żeglarska „Deczno”

Regulamin Stanicy Żeglarskiej w Decznie

1.  Regulamin obowiązuje członków YCM Columbus jak i osoby towarzyszące, korzystające ze Stanicy i sprzętu Klubu.
2. Stanica czynna jest w sezonie letnim od godz.8.00 do godz.22.00.
3.  Bosman Przystani z ramienia Zarządu Klubu nadzoruje i egzekwuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Przystani wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
5. Zabrania się wstępu na pomost, oraz korzystania ze sprzętu pływającego osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków
odurzających.
6. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Stanicy Klub nie ponosi odpowiedzialności.
7. Osoby przebywające na terenie Przystani i Ośrodka są zobowiązane :
– szanować urządzenia techniczne i sprzęt pływający,
– zachować spokój i ciszę a w szczególności:
– nie zaśmiecać i nie brudzić terenu Stanicy
– nie używać sprzętu ratowniczego bez uzasadnienia.
8. Przebywanie psów na terenie kąpieliska i całego Ośrodka dozwolone jest tylko w kagańcu i na smyczy, zakaz kąpieli psów obowiązuje na terenie
całego akwenu wodnego.
9. Bosman Stanicy udostępnia sprzęt pływający na podstawie dowodu tożsamości i ważnych uprawnień żeglarskich, zabrania się korzystania ze
sprzętu pływającego niezgodnie z przeznaczeniem.
10. Parkowanie i rozstawienie namiotu, przyczepy może nastąpić tylko w miejscach wyznaczonych lub wskazanych przez bosmana stanicy.
11. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, budynki, otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
12. Sprawy nieuregulowane powyższym Regulaminem rozstrzyga Zarząd Klubu.